Veelgestelde vragen

 • Welke ondersteuning biedt het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek Deel 2 verdeelt werkbijdragen onder personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht.

 • Wat is het doel van het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek is er om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij

  • creatie van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren, bijvoorbeeld door een liveoptreden
 • Hoe is het Investeringsfonds Muziek Deel 2 tot stand gekomen?

  De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector nog eens € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is € 2.337.500 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 2.

 • Wat is de rol van Buma/Stemra?

  Buma/Stemra wendt de bijdrage van de Minister van OCW aan om professionals in de muzieksector te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken, investeringen in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en nieuwe exploitaties door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. Dat doet Buma/Stemra door het Investeringsfonds Muziek te continueren met Deel 2 van dit fonds.

 • Wie komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Investeringsfonds?

  Aanvragen staat open voor personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Het kan dus gaan om inkomsten van Buma/Stemra, maar ook om:

  • Honoraria/schrijfopdrachten (gesubsidieerd, commercieel).
  • Werkbeurzen.
  • Grootrecht (uitvoeringsrecht).
  • Grafische reproductierechten.
  • Licenties voor bladmuziek verstrekt aan bijv. conservatoria, div. platforms.
  • Inkomsten uit verhuur en verkoop van bladmuziek.
  • Inkomsten uit sync-deals.

  Maar niet: inkomsten uit naburig recht (Sena), masterinkomsten via streaming platformen (royalties), (eigen) CD-verkoop, directe opbrengsten uit optredens, merchandise, portretrecht, etc.

 • Zijn er inkomenscriteria verbonden aan het kunnen doen van een aanvraag bij het Investeringsfonds Muziek Deel 2?

  Ja, het jaarinkomen uit 2018 óf 2019 uit auteursrecht moet zijn:

  • Minimaal € 500 voor componisten en tekstschrijvers.
  • Minimaal € 25.000 voor muziekuitgevers.
  • Voor beroepsverenigingen gelden geen inkomenscriteria.
 • Wat is totaal beschikbare bedrag in het Investeringsfonds?

  Er is in totaal € 2.337.500 euro beschikbaar voor 636 werkbijdragen. Aangezien de hoogte van de bedragen vastgesteld is, is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar.

 • Welke aanvragen worden gehonoreerd?

  Aanvragen waaruit volgt dat bijdragen uit het investeringsfonds zullen worden aangewend voor de:

  • Creatie van nieuwe werken en/of,
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren

  Onder de voorwaarde dat binnen een bepaalde inkomenscategorie nog bijdragen voorhanden zijn. Het aantal bijdragen is immers beperkt.

 • Vanaf wanneer kan ik een aanvraag doen?

  Je kunt je aanvraag indienen vanaf maandag 26 juli 2021 - 12.00 uur. Voor aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop de aanvraagprocedure volledig is doorlopen en is ingediend op de website van het investeringsfonds. Dat betekent dat het aanbeveling verdient de aanvraag vóór maandag 26 juli 2021 voorbereid te hebben.

 • Tot wanneer kan ik een aanvraag doen?

  Je kunt een aanvraag doen tot zaterdag 14 augustus 2021.

 • Ik heb eerder ook al een aanvraag ingediend en een werkbijdrage ontvangen. Kan ik opnieuw een aanvraag indienen?

  Ja, dat kan. Iedereen kan voor het Investeringsfonds Muziek Deel 2 weer een aanvraag indienen.

 • Mag een werkbijdrage aangewend worden voor mijn eigen uren, huur van mijn studio?

  Hoewel de werkbijdrage geen inkomensondersteuning is, mag 10% van het toegekende bedrag aangewend worden voor de verrekening van de eigen uren. De bedoeling van de werkbijdrage is dat er activiteiten plaatsvinden die resulteren in de creatie van nieuwe werken of nieuwe exploitatie van nieuwe en/of bestaande werken die zonder dit bedrag niet zouden plaatsvinden.

 • Moet ik een volledige begroting indienen waaruit blijkt welke overige kosten gemaakt worden?

  Nee, alleen de activiteiten waarvoor een werkbijdrage gevraagd wordt, moeten begroot worden.

 • Kan ik meer of minder aanvragen dan het bedrag dat bij mijn normbedrag hoort?

  Dat kan helaas niet. Als je minder uitgeeft dan de werkbijdrage, dien je het te veel ontvangen bedrag terug te storten.

 • Ik woon in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor een bijdrage?

  Nee, de aanvrager dient woonachtig te zijn in Nederland en het project dient in Nederland plaats te vinden.

 • Hoe kan ik een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek Deel 2?

  Dat kan alleen via de website www.investeringsfondsmuziek2.nl

 • Kan ik mijn eigen uren declareren?

  Tien procent van de totale werkbijdrage mag verrekend worden met de interne en eigen uren. Voor de rest van de werkbijdrage geldt dat het gebruikt moet worden voor out-of-pocketkosten. Dat kunnen dan weer wel uren van derden zijn, mits daar een factuur tegenover staat.

 • Kan ik samenwerken met anderen?

  Graag! Het is mogelijk om voor een project waar meerdere rechthebbenden bij betrokken zijn afzonderlijke aanvragen in te dienen. Iedere deelnemer kan maar één keer een aanvraag indienen, en alle kosten kunnen (natuurlijk) maar één keer opgevoerd worden.

 • Wanneer moet een project afgerond zijn?

  Voor de onderdelen van een project waarvoor een werkbijdrage wordt aangevraagd moet uiterlijk 1 oktober 2022 een rapportage ingediend zijn.

 • Welke informatie moet ik aanleveren bij een aanmelding?
  1. Jaaropgave Buma/Stemra van 2018 en 2019
  2. Jaaropgave overige auteursrechtelijke inkomsten (grootrecht, schrijfopdrachten, royalties bladmuziek, werkbeurzen) 2018 en 2019, inclusief bewijsstukken van deze inkomsten
  3. Ondertekende de-minimis verklaring
  4. Uitgewerkt activiteitenplan (max 500 woorden – 3500 tekens)
  5. Concrete opgave van de te behalen resultaten (aantal tracks/nieuwe werken/nieuwe exploitatie)
  6. Planning
  7. Tot slot bevat de aanvraag budgetcategorieën, waarbij telkens een bedrag en een omschrijving ingevuld dient te worden.
   1. Investeringen muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
   2. Inhuur muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
   3. Investeringen faciliteiten t.b.v. muziekproductie
   4. Inhuur faciliteiten t.b.v. muziekproductie (bijv. studiohuur)
   5. Inhuur diensten van externen t.b.v. muziekproductie
   6. Overig
 • Mogen de ontvangen bedragen Oudedagsvoorziening bij het jaarinkomen van Buma/Stemra worden opgeteld?

  Nee, dat kan niet. Het zijn namelijk geen inkomsten uit de auteursrechten.

 • Is de bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 2 een (rentevrije) lening?

  Nee, het is een subsidie, maar wel een voorwaardelijke. Het Ministerie van OCW heeft als voorwaarde gesteld, dat de bijdrage aantoonbaar aangewend moet zijn voor de in het activiteitenplan benoemde doelen en eindresultaten.

 • Is de bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 2 een gift?

  Niet in de zin van de fiscale wetgeving: er staat immers een handeling tegenover.

 • Heeft dit gevolgen voor mijn TOZO- of TOGS-aanvraag?

  De gemeente gaat over de TOZO en TOGS. De subsidie is een bedrag die je ontvangt waar werkzaamheden tegenover staan. Het ligt voor de hand dat de bijdrage als inkomsten gezien wordt.

 • Zitten er fiscale consequenties aan het ontvangen van een bijdrage en zo ja welke?

  Een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 2 dient bij het belastbaar inkomen te worden opgeteld.

 • Kan ik het geld houden?

  Het is een werkbijdrage en geen lening. Het geld is dus van jou en je dient het geld te gebruiken voor het doel van dit fonds. Als na controle blijkt dat niet aan (één van) de voorwaarde voldaan is, dient de ontvangen werkbijdrage te worden terugbetaald.

 • Gaan deze bedragen ten koste van de uitkeringen aan de leden en rechthebbenden?

  Nee, het geld is beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid als onderdeel van de steun aan de culturele sector.

 • Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

  Het streven is om alle aanvragen uiterlijk vier tot zes weken na 14 augustus 2021 behandeld te hebben.

 • Wie behandelt mijn aanvraag?

  Je aanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke commissie.

 • Wordt er ook naar andere criteria gekeken dan de formele eisen waar een voorwaarde aan moet voldoen?

  Nee. Er wordt geen oordeel geveld over de haalbaarheid van het plan, de muzieksoort die gemaakt wordt of welk ander kwalitatief onderdeel van de aanvraag dan ook.

 • Wanneer krijg ik bericht?

  Zodra alle aanvragen behandeld zijn, worden alle aanvragers via mail geïnformeerd. We streven ernaar dit een vier tot zes weken na sluiting van de inschrijftermijn te doen.

 • Wanneer ontvang ik het bedrag?

  Na voorlopige goedkeuring van de aanvraag wordt het bedrag binnen 30 dagen op de bij Buma/Stemra bekende rekening overgemaakt. Bij niet-leden van Buma/Stemra wordt naar het bankrekeningnummer en een kopie bankpas en kopie van geldig identiteitsbewijs gevraagd.

 • Wordt de bijdrage meegeteld als inkomen in verband met stemrecht en grondslag voor de regeling Oudedagsvoorziening bij Buma/Stemra?

  Nee.

 • Wordt de bijdrage meegeteld als inkomen voor het drempelbedrag in verband met statusbepaling van lidmaatschap en stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering?

  Nee.

 • Ik heb een akte van cessie gesloten met mijn uitgever in verband met een voorschot dat ik heb ontvangen van mijn uitgever. Wordt de gift verrekend met het openstaande voorschotbedrag?

  Nee.

 • Ik heb een aanvraag ingediend, maar heb een reactie gekregen dat ik niet in aanmerking kom voor een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek Deel 2. Toch denk ik dat ik er recht op heb. Tot wie kan ik me wenden?

  In de mail over de afkeuring van de aanvraag wordt de mogelijkheid geboden te reageren en een toelichting te geven.

 • Ik ben het niet eens met het antwoord op mijn bezwaar. Kan ik in beroep?

  Wanneer de aanvraag na het indienen van een reactie opnieuw wordt afgewezen, is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. Hiervoor is er een beroepschriftenprocedure van VOI©E. Bezwaren worden alleen op procedurele gronden getoetst. Je bezwaar moet binnen zeven dagen na het bericht van afwijzing zijn ingediend via federatie@auteursrecht.nl.

 • Ik heb meerdere bedrijven waar ik een aanvraag voor zou willen doen. Kan dat?

  Nee, je kunt eenmalig een aanvraag doen.

 • Moet ik aan andere voorwaarden voldoen?

  Als je werkbijdrage ontvangt uit het investeringsfonds, word je geacht om je aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden.

 • Kan ik een werkbijdrage krijgen voor activiteiten die in het verleden plaatsvonden?

  De logica van de subsidie van OCW veronderstelt dat het geld bijdraagt aan nieuwe producties en nieuwe exploitatie van bestaande producties. Dat betekent dat werk dat al – in het verleden – gedaan is, nooit mee kan tellen.

 • Kan het geld teruggevorderd worden?

  Ja, dat kan. Als uit je rapportage of uit controle blijkt dat je niet of in onvoldoende mate activiteiten hebt ontplooid, onvoldoende kan uitleggen waar je de bijdrage voor gebruikt hebt of je anderszins niet aan de voorwaarden hebt gehouden, kan het geld teruggevorderd worden en/of verrekend worden met je inkomsten van Buma/Stemra.

 • Hebben erfgenamen ook recht op een bijdrage?

  Nee.

 • Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

  Pas als het Ministerie van OCW het projectverslag goedgekeurd heeft, en dit is waarschijnlijk begin 2023. Tot die tijd blijft de bijdrage een voorschot.

 • Wat is een de-minimisverklaring?

  Een verklaring waaruit blijkt dat men zo weinig overheidssteun heeft ontvangen dat er geen aparte procedures gelden. Zie https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/voorwaarden-de-minimis/ voor meer informatie.

 • Telt bij het bepalen van de de-minimisverklaring inkomsten uit de TOGS of de NOW mee?

  Bij de bepaling van het maximale bedrag telt het bedrag vanuit TOGS wél en het bedrag vanuit NOW níet mee.

 • Welke steun- en subsidiemaatregelen tellen mee voor de de-minimissteun verklaring?

  Dat hangt ervan af of de betreffende steun- of subsidiemaatregel is aangemerkt als ‘de-minimissteun’. Als niet eerder een de-minimisverklaring is ingevuld, dan heeft men niet eerder een uitkering of subsidie ontvangen die kan worden aangemerkt als staatssteun. Is een vergelijkbare verklaring de afgelopen twee jaar wel al eens ingevuld, dan telt die uitkering of subsidie mee en moet daarover informatie worden verschaft.
  Voor de TOZO geldt geen toets of eerder overheidssteun is ontvangen (en telt de TOZO dus niet mee). Voor de de TOGS en voor de TVL geldt wel een toets of niet een maximum aan overheidssteun is bereikt en tellen deze regelingen wel mee voor de de-minimissteun verklaring. Als het goed is heeft de ontvanger van TOGS of TVL-gelden dus al eerder een dergelijke verklaring afgegeven. Als er twijfel is of bepaalde steun meetelt voor de de-minimis toets kan hierover het beste contact worden opgenomen met de uitvoeringsinstantie van wie de steun is ontvangen.

 • Wat zijn uitgaven die wél meegenomen kunnen worden in een aanvraag?

  Kosten die direct leiden tot de doelen waarvoor het fonds is opgericht zoals:

  • De huur van een studio.
  • De kosten voor een writers camp.
  • De aanschaf van apparatuur (mits dat aantoonbaar leidt tot nieuw werk) of instrumenten.
  • Vergoeding voor studio- of sessiemuzikanten
  • Vergoeding voor het inhuren van een producer
  • Kosten voor het opzetten van een library.
 • Wat zijn uitgaven die niet meegenomen kunnen worden in een aanvraag?

  Kosten die niet direct leiden tot doelen waar waarvoor het fonds is opgericht zoals:

  • Persoonlijke uitgaven.
  • Kosten voor trainingen en opleidingen.
  • Eigen uren
  • Huur/hypotheek eigen huis.
  • Reiskosten

  Als je twijfelt of de uitgaven die je wil doen meegenomen kunnen worden, stuur ons dan een mail.

 • Wordt er een verslag gemaakt van de resultaten van het fonds?

  Als onderdeel van de rapportage over het fonds wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is tzt op aanvraag beschikbaar.

 • Ik ben geen lid van Buma/Stemra. Kan ik een aanvraag indienen?

  Ja, dat kan. Als je aantoonbaar inkomsten uit auteursrecht boven de € 500 (componist/tekstschrijver) resp. € 25.000 (uitgever) zijn in 2018 of 2019, je in Nederland woonachtig bent en in Nederland je activiteiten ontplooit, kan je een aanvraag doen. Die zal op dezelfde manier behandeld worden als aanvragen van leden.

 • Ik ben lid van Buma/Stemra. Mag ik andere inkomsten uit auteursrecht (bijvoorbeeld grootrecht) optellen bij mijn Buma/Stemra-inkomsten om zo in een hogere inkomenscategorie te komen, waar een hogere werkbijdrage uit volgt?

  Ja, dat mag. Voor deze overige inkomsten dien je wel bewijsstukken te overleggen.

 • Ik ben lid van Buma/Stemra. Als ik mijn relatienummer opgeef, weten jullie toch wat mijn inkomsten zijn? Waarom moet ik die apart opgeven?

  Bij je aanvraag kan je zien wat de hoogte is van de werkbijdrage. De inkomsten die je opgeeft worden gevalideerd door Buma/Stemra.

 • Als ik over mijn nieuwe werk wil communiceren, kan ik dan zeggen dat dit mede dankzij een bijdrage van het fonds tot stand is gekomen?

  Heel graag. Gebruik #investeringsfondsmuziek @Bumastemra en @Minocw

 • Hoe dien ik een aanvraag in voor een project waar meerdere aanvragers voor zijn?

  Iedere deelnemer dient zijn eigen aanvraag in en is ook verantwoordelijk voor zijn eigen aanvraag.

 • Kan ik de bijdrage gebruiken voor een cursus, onderwijs- of lesprogramma, een instructiefilmpje oid?

  Nee, de bijdrage moet direct leiden tot nieuwe muziek of nieuwe exploitatie van bestaande muziek.

 • Kan ik als producent een werkbijdrage aanvragen?

  Nee.

 • Waarom is het bedrag niet eerder in een reguliere uitkering aan rechthebbenden uitgekeerd?

  Omdat het bedrag in het Investeringsfonds Muziek Deel 2 een bijdrage van het Ministerie van OCW betreft waaraan strikte voorwaarden zijn verbonden.

 • Waarom zijn er inkomensgrenzen?

  De doelgroep van dit fonds bestaat uit componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek die gedurende een langere periode inkomsten verwerven uit de exploitatie van auteursrecht. Het fonds is bedoeld om deze doelgroep te ondersteunen bij het maken van nieuwe muziekwerken en/of nieuwe exploitatie van nieuwe en bestaande werken. Het is geen fonds voor inkomensondersteuning, innovatie of andere doelen, maar bedoeld als subsidie voor de kosten die ontstaan bij de creatie van nieuwe muziekwerken of nieuwe exploitatie van muziekwerken die anders niet plaats zouden vinden. Het aantal werkbijdragen is gerelateerd aan de hoeveelheid leden van Buma/Stemra in de betreffende inkomstencategorieën.

 • Waarom zijn er juist deze inkomensgrenzen?

  De grenzen zijn gerelateerd aan de aantallen rechthebbenden.

 • Wordt mijn aanvraag inhoudelijk beoordeeld?

  Nee. Een fonds dat alle aanspraken individueel en inhoudelijk zou moeten beoordelen, zou vanwege de extra werkzaamheden zó duur worden dat er veel minder geld uitgekeerd zou kunnen worden aan rechthebbenden. Er wordt alleen gekeken of je aanvraag binnen de doelstelling en de voorwaarden van het fonds vallen.

 • Tellen voorschotten van platenmaatschappijen of uitgevers mee als auteursrechtelijke inkomsten?

  Nee. Dat zijn leningen die terugbetaald moeten worden.

 • Ik ben componist én uitgever. Kan ik twee keer een aanvraag indienen?

  Nee. Je kunt maar één keer een werkbijdrage aanvragen. Dus óf als uitgever, óf als componist/tekstschrijver. Je kan je inkomsten als componist en als uitgever niet bij elkaar optellen. Ook voor beroepsverenigingen geldt dat ze maar één keer een aanvraag kunnen indienen.

 • Zijn marketing- en promotiekosten van het eindproduct ook subsidiabel?

  Nee, daar is het fonds niet voor bestemd. Alleen voor uitgaven die direct bijdragen aan het creëren van nieuwe muziek of nieuwe exploitatie van (bestaande) muziekwerken.

 • Komen productiekosten (het persen van vinyl of cd, etc.) in aanmerking voor een werkbijdrage?

  Ja.

 • Kan artwork meegenomen worden in het werkplan?

  Artwork kan meegenomen worden, voor zover het ondersteunend is aan de muziek. Het liefst werk je hierbij samen met andere makers, zodat het nog meer voldoet aan de wens van het Ministerie om samenwerking in de culturele sector te bevorderen.

 • Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om studiohuur mee te betalen?

  Alleen als dit extra studiohuur is. Als je al een (jaar)contract hebt met een studio, of je hebt een eigen studio, kan je de werkbijdrage niet gebruiken om de huur te betalen. De werkbijdrage moet immers bijdragen aan werk dat zonder die bijdrage niet tot stand zou komen.

 • Kan ik met de werkbijdrage instrumenten of software aanschaffen?

  Ja, dat kan voor zover dat direct gerelateerd is aan dat wat je wil gaan doen. En voor alles geldt dat er voor afrekening bonnetjes moeten zijn, gerelateerd aan het project.

 • Moet ik in 2018 óf 2019 het minimale bedrag verdiend hebben om in aanmerking te komen, of in 2018 én 2019?

  Of in 2018 of in 2019 moet de minimale jaarinkomsten uit auteursrecht €500,- zijn. Voor uitgevers geldt dat een ondergrens van €25.000,-. Als je een van de jaren het minimale bedrag haalt, geldt dat het gemiddelde van beide bedragen de basis is voor je aanvraag.

 • Ik gaf in 2018 of 2019 muzieklessen. Kan ik die optellen bij mijn inkomen?

  Nee. Alleen je kan alleen auteursrechtinkomsten optellen bij je inkomen.

 • Ik heb een commentaar ingediend en daarmee kom ik wél in aanmerking of in een hogere inkomstencategorie.

  Toegekende commentaren worden opgeteld bij het jaar waarin je het geld zou ontvangen.

 • Hoe uitgebreid moet het plan zijn dat ik ga indienen?

  Je moet je plan in maximaal 500 woorden beschrijven.

 • Kan ik met mijn werkbijdrage het streamen van mijn optreden financieren?

  Ja dat kan. Dat valt onder “nieuw exploiteren van bestaand materiaal”.

 • Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om een muzikant/componist/band uit het buitenland te betalen?

  Ja, dat kan, zolang het uiteindelijke product maar in Nederland gemaakt wordt.

 • Waar kan ik mijn relatienummer en mijn jaaropgaven Buma/Stemra vinden?

  Leden van Buma/Stemra kunnen hun relatienummer en de jaaropgaven terugvinden op mijn.bumastemra.nl of via de Buma/Stemra ledenportal. Heb je nog geen mijn.bumastemra.nl-account? Klik dan hier om een account aan te maken.

FAQ 24 september 2021

Deze FAQ is bedoeld voor mensen die op 24 september 2021 bericht hebben gekregen van het Investeringsfonds Muziek 2.

 • Wanneer krijg ik geld?

  Je werkbijdrage wordt 4 tot zes weken overgemaakt nadat je het bericht hebt ontvangen dat je aanvraag is gehonoreerd.

 • Is de toezegging definitief?

  Nee. De werkbijdrage wordt als voorschot uitgekeerd. Het fonds stelt de werkbijdrage pas definitief vast als het gehele project Investeringsfonds Muziek door het Ministerie van OCW is vastgesteld. Naar verwachting is dat eind 2022. Het is dan ook belangrijk dat je aan de gestelde voorwaarden voldoet en blijft voldoen.

 • Wanneer en hoe moet ik rapporteren?

  Uiterlijk 1 juli 2021, zie artikel 6.5. van de algemene voorwaarden. Je moet verslag doen over de resultaatsdoelstelling die je in de aanvraag hebt geformuleerd.

 • Hoe wordt gecontroleerd of ik met het geld doe wat ik zei dat ik ermee ging doen?

  Aan de hand van de door jou ingeleverde eindrapportage wordt gekeken of je je werkbijdrage hebt besteed zoals je bij je aanvraag hebt aangegeven. In je eindrapportage dien je onder andere inzicht te geven in de gerealiseerde kosten inclusief bewijsstukken (zoals facturen) zie 11.4 van de Algemene Voorwaarden.

 • Kan de bijdrage teruggevorderd worden?

  Buma/Stemra zal, namens het fonds, controleren of aan de voorwaarden voldaan is, op basis van je rapportage en de bonnen en facturen die je inlevert. Na 1 juli 2021 zal een accountantscontrole op het fonds plaatsvinden. Als daaruit of anderszins blijkt dat je na het ontvangen van de werkbijdrage niet aan de voorwaarden hebt voldaan, kan de bijdrage worden teruggevorderd.

 • Ik heb het geld ontvangen. Moet ik nog ergens op letten? (bv belastingdienst / IB)

  Een werkbijdrage wordt gezien als inkomsten. Dat betekent dat het meetelt voor je inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting en van invloed kan zijn op een eventuele aanvraag van regelingen zoals bijvoorbeeld TOZO en TOGS. De verantwoordelijkheid voor het juist indienen van de belastingaangifte ligt bij jou.

 • Moet ik bij mijn rapportage de BTW optellen?

  De kosten vanuit de werkbijdrage worden vergoed exclusief BTW. Dit betekent dat, mits aan de overige voorwaarden is voldaan, van een factuur van € 1.210 incl. 21% BTW een bedrag van € 1.000 door het investeringsfonds gedekt wordt.
  Indien je de BTW op kosten aantoonbaar niet in aftrek kan brengen (bijvoorbeeld omdat je niet BTW-plichtig bent of gebruik maakt van de kleineondernemersregeling), kan je het verzoek indienen om de niet-aftrekbare BTW ook mee te nemen in de totale kosten vanuit werkbijdrage. Je moet dit verzoek wel duidelijk indienen bij je verantwoording met een geldende verklaring (bijvoorbeeld geen BTW-nummer of kopie van een eventuele afspraak met de belastingdienst).
  Samengevat:

  • Je bent BTW-plichtig; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit het investeringsfonds hebt gekregen;
  • Indien je niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit het investeringsfonds hebt gekregen; we verzoeken je dan om dit duidelijk aan te geven bij je verantwoording.

Als je aanvraag is afgekeurd:

 • Waarom is mijn aanvraag afgekeurd?

  Zie ook de Algemene Voorwaarden. Je aanvraag kan om een aantal redenen afgekeurd zijn. In de mail die je gekregen hebt staat aangegeven wat in jouw geval aan de orde is. De meest voorkomende redenen zijn:

  1. Je hebt onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat je aan een inkomensgrens voldoet
  2. Het project waar je een werkbijdrage voor hebt aangevraagd, voldoet niet aan de voorwaarden
  3. Je aanvraag voldeed wel, maar het aantal werkbijdragen was op
  4. Je hebt een aanvraag ingediend voor een verkeerde categorie
  5. Je aanvraag was te laat

  a.: Je hebt onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat je aan een inkomensgrens voldoet.
  De verantwoordelijkheid voor het inzichtelijk maken van je auteursrechtelijke inkomsten ligt bij jezelf. Soms was het voor de onafhankelijke beoordelingscommissie niet mogelijk om je inkomen vast te stellen:

  • Je hebt inkomsten uit ander recht dan auteursrecht meegeteld (bijvoorbeeld inkomsten uit naburige rechten (bijvoorbeeld inkomsten van SENA), geld uit optredens, nietauteursrechtelijke statements uit het buitenland etc);
  • Je hebt BTW-inkomsten meegerekend;
  • Je hebt oudedagsvoorzieningsgelden meegerekend;
  • Je hebt niet duidelijk gemaakt wat je inkomsten uit auteursrecht zijn;
  • Je hebt je inkomsten niet, onvoldoende of onduidelijk onderbouwd.

  Als je aanvraag is afgewezen omdat we uit je gegevens niet konden opmaken of je in 2018 en 2019 voldoende inkomsten genoten hebt, verzoeken we je je inkomsten helder en onderbouwd te ordenen en te mailen naar investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl. Geef aan wat je bezwaar is, en onderbouw dat. Alleen auteursrechtinkomsten zonder BTW worden meegerekend.

  b.: Het project waar je een werkbijdrage voor hebt aangevraagd, voldoet niet aan de doelstelling van het fonds
  Het fonds is primair gericht op het creëren van nieuw materiaal, dat zonder een werkbijdrage niet tot stand zou komen. Investeringen uit het verleden, in kosten die je al maakt, of in indirecte activiteiten zoals marketing of opleidingen voldoen niet aan de doelstelling van het fonds. Daarnaast is het fonds gericht op het nieuw exploiteren van bestaand materiaal dat niet eerder publiek toegankelijk was. Als je bezwaar wil maken, verzoeken we je uit te leggen hoe je aanvraag aan deze doelen voldoet.

  c: Je aanvraag voldeed wel, maar het aantal werkbijdragen was op
  Hier is helaas niets aan te doen. Het fonds is beperkt. Er is namelijk een beperkt bedrag beschikbaar. Het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ geldt. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop de aanvraagprocedure volledig is doorlopen en is ingediend op de website van het investeringsfonds.

  d: Je hebt een aanvraag ingediend voor een verkeerde categorie
  Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een aanvraag hebt gedaan als maker, terwijl je een uitgever bent, of als erkende beroepsvereniging terwijl je een maker bent. Geef bij je bezwaar duidelijk aan in welke categorie je aanvraag wél thuishoort. Het kan ook zijn dat aan de hand van de door jou verstrekte gegevens je aanvraag in een andere inkomenscategorie is vastgesteld. Als je hier bezwaar tegen wil maken, laat dan duidelijk zien waarom jouw inkomsten anders berekend dienen te worden (zie ook punt a)

  e: Je aanvraag was te laat
  Aanvragen die na 14 augustus binnen zijn gekomen, zijn niet in behandeling genomen.

 • Hoe kan ik bezwaar maken?

  In de mail die je hebt gekregen staat een link naar de bezwaarprocedure. Als je aanvraag is afgewezen omdat de onafhankelijke beoordelingscommissie niet helder inzicht had in welke bedragen je ontving, verzoeken we je je gegevens zó te ordenen dat wél duidelijk is wat in 2018 en 2019 je auteursrechtelijke inkomsten waren.

 • Hoelang duurt het tot ik bericht over mijn bezwaar ontvang?

  We streven ernaar binnen 6 weken alle bezwaren behandeld te hebben.

 • Kan ik daarna in beroep?

  Als je het met het hernieuwde oordeel niet eens bent, dan heb je nog de mogelijkheid om je bezwaar in te dienen bij de Geschillencommissie Steunfonds Rechtensector van de Federatie van Auteursrechtbelangen.

 • Hoelang duurt het totdat ik hier bericht over ontvang?
 • Als mijn bezwaar goedgekeurd wordt, belandt mijn aanvraag dan weer onderaan de stapel?

  Je bezwaar wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. De gehonoreerde bezwaren worden behandeld nadat de eerder goedgekeurde zijn behandeld. Het kan dus voorkomen dat je bezwaar goedgekeurd wordt, maar dat naderhand blijkt dat de inkomenscategorie waarvoor je hebt aangevraagd, overtekend is en je alsnog niet in aanmerking komt voor een werkbijdrage.

 • Kan ik een nieuwe aanvraag indienen?

  Nee. Je kan je aanvraag wel verduidelijken, maar je kan geen nieuwe aanvraag indienen.

 • Kan het voorkomen dat mijn aanvraag in een andere categorie gehonoreerd wordt dan ik heb aangevraagd?

  Ja, dat kan. Als we vaststellen dat je inkomsten uit auteursrecht lager waren dan je hebt opgegeven (bijvoorbeeld omdat je je oudedagsvoorziening of inkomsten uit naburig recht hebt meegeteld) passen we je aanvraag aan.

 • Kan ik contact opnemen met iemand van het investeringsfonds en zo ja hoe?

  Je kan mailen met investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl, maar we verzoeken je ook deze FAQ goed te lezen en het webinar van 11 december te bekijken of de Facebook-pagina of het Youtube-kanaal van Buma/Stemra.

RAPPORTAGE INVESTERINGSFONDS MUZIEK 1 JUNI - 1 OKTOBER 2022

Deze FAQ is bedoeld voor iedereen die een werkbijdrage heeft ontvangen uit het Investeringsfonds Muziek 2 en daarover moet rapporteren.

Vanaf 1 juni 2022 is mogelijk om te rapporteren over de kosten en resultaten van de aanvraag. Rapporteren kan tot uiterlijk 1 oktober 2022.

 • Waarom moet ik rapporteren over de werkbijdrage die ik heb ontvangen van het Investeringsfonds Muziek 2?

  Het ministerie van OCW heeft het geld voor het Investeringsfonds Muziek 2 beschikbaar gesteld. Aan het uitkeren van de werkbijdragen uit dit fonds heeft het ministerie ook voorwaarden gesteld, zoals het rapporteren over de uitgaven en de resultaten.

 • Waarover moet ik rapporteren?

  Je rapportage bestaat uit twee onderdelen: een financiële en een inhoudelijk verantwoording. Je moet alle uitgaven kunnen verantwoorden en daarnaast moet je verslag doen van de behaalde resultaten.

 • Wanneer kan ik rapporteren?

  Vanaf 1 juni 2022 is het mogelijk om je financiële en inhoudelijke rapportage in te vullen in de voor jou unieke pagina. Deze pagina is alleen toegankelijk via de mail die je hiervoor hebt ontvangen. In die mail zit namelijk een unieke link die in combinatie met jouw referentienummer – ook in die mail te vinden - leidt naar jouw rapportagepagina. Rapporteren kan tot uiterlijk 1 oktober 2022.

 • Wordt de rapportage ook gecontroleerd?

  Het is dus ook mogelijk dat na controle de rapportage wordt afgewezen. Hierover ontvang je dan bericht van het Investeringsfonds Muziek 2.

 • Wanneer krijg ik te horen of mijn rapportage wordt goedgekeurd?

  De onafhankelijke beoordelingscommissie heeft na 1 oktober 2022 nog vier tot zes weken nodig alle rapportages te beoordelen. Zodra alle rapportages zijn beoordeeld wordt iedereen via mail over de uitkomsten geïnformeerd.

 • Waarop kan een rapportage worden afgewezen?

  Als de financiële verantwoording niet voldoet aan de gestelde eisen; bijvoorbeeld omdat facturen of aankoopbonnen ontbreken, of omdat de tenaamstelling op de factuur niet overeenkomt met de naam van de aanvrager van de werkbijdrage, of omdat alleen pinbonnen zijn aangeleverd. Daarnaast kan het zijn dat het resultaat niet conform het opgegeven plan is of niet langer voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.

 • Wat is de consequentie als een rapportage niet wordt goedgekeurd?

  Als een rapportage wordt afgekeurd ontvang je daarover een bericht. Je hebt dan nog precies 1 week om zaken die niet correct zijn te corrigeren of aan te vullen. Als een rapportage definitief wordt afgekeurd, wordt de volledige werkbijdrage teriug gevorderd.

 • Kan ik een fout in de rapportage later nog herstellen?

  Als een rapportage wordt ingediend, wordt eerst een bevestiging gevraagd. Nadat je akkoord bent gegaan met het indienen, is het niet meer mogelijk de rapportage aan te passen.

 • Wat kan ik doen als in na het indienen van de rapportage toch nog een fout ontdek?

  Stuur dan een mail naar investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl en geef toelichting op de gemaakte fout en de volgens jou uit te voeren correctie. Vergeet daarbij niet je referentienummer op te voeren.

 • Moet de totale werkbijdrage ook daadwerkelijk uitgegeven zijn?

  Als uit de rapportage blijkt dat je niet het totale bedrag hebt uitgegeven, moet het restant worden terugbetaald. In dat geval wordt hierover contact met je opgenomen.

 • Is het mogelijk eerdere kosten, dus al gemaakt voordat mijn aanvraag werd goedgekeurd, op te voeren?

  Alleen bonnen die gedateerd zijn ná de dag van uitkering van je werkbijdrage worden gehonoreerd.

 • Mag ik het project nog aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van Corona-maatregelen?

  Het kan zijn dat de werkzaamheden anders lopen dan je bij de aanvraag gedacht had. Dat is toegestaan zolang er maar aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. het te behalen eindresultaat blijft hetzelfde en
  2. de uitgaven vallen onder de uitgaven die volgens de algemene bepalingen toegestaan zijn.
  Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je controleert dat je bij een eventuele wijziging nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

 • Mag ik de werkbijdrage ook gebruiken voor andere uitgaven dan oorspronkelijk in mijn plan omschreven?

  Het kan zijn dat de werkzaamheden anders lopen dan je bij de aanvraag gedacht had. Dat is toegestaan zolang er maar aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. het te behalen eindresultaat blijft hetzelfde en
  2. de uitgaven vallen onder de uitgaven die volgens de algemene bepalingen toegestaan zijn.
  Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je controleert dat je bij een eventuele wijziging nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

 • Moet het project ook uiterlijk 1 oktober 2022 zijn afgerond?

  De rapportage over het project dient uiterlijk 1 oktober 2022 ingediend te zijn. Alle uitgaven moeten dus voor 1 oktober 2022 zijn gedaan en ook de resultaten van het project moeten daarmee concreet omschreven worden. Uiteraard kan het project ook na 1 oktober 2022 nog doorlopen en kan een release van nieuw werk ook op later moment nog plaatsvinden.

 • Geldt een kassa- of pinbon ook als een bewijsmiddel voor gemaakte onkosten?

  Nee, alleen officiële facturen en aankoopbonnen worden als bewijsmiddel geaccepteerd. Deze dien je op jouw rapportagepagina te uploaden. De facturen moeten voldoen aan de factuureisen; een voorbeeld van een correcte factuur vind je hier.

 • Het is toegestaan om tweedehands instrumenten, bijvoorbeeld via Marktplaats, aan te schaffen?

  Het is toegestaan om tweedehands instrumenten aan te schaffen zolang daarbij een aankoopbewijs of kwitantie ondertekend door de oorspronkelijke eigenaar is toegevoegd.

 • Moet ik inclusief of exclusief BTW rapporteren?

  Als je BTW-plichtig bent kun je alle bedragen exclusief BTW opvoeren.

 • Wat moet ik doen als een factuur op naam van mijn organisatie, bijvoorbeeld een stichting of VOF, is gesteld?

  Omdat de accountant moet kunnen herleiden dat de factuur hoor bij de persoon die aanvraag heeft ingediend moet in dit geval ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden toegevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager betrokken is bij de organisatie zoals vermeld op de factuur of aankoopbon.

 • Mag een factuur vanuit het buitenland wel meegenomen in de rapportage?

  Buitenlandse facturen zijn ook akkoord op voorwaarde dat ze aan jou zijn gesteld en genoemde bedragen ook door jou zijn betaald.